Hoàn thành 9/12 chỉ tiêu chuyển đổi số quốc gia năm 2022

.

Theo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hoàn thành 9/12 chỉ tiêu chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Cụ thể là 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ ước đạt 7,5% (chỉ tiêu là 7%); tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng trên 66% (chỉ tiêu là 65%); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 52,8% (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử ước đạt 50%; tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng đạt 75%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30,07% (chỉ tiêu là 30%); 85% dân số có điện thoại thông minh. Các chỉ tiêu chưa hoàn thành là tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ báo cáo của cơ quan Nhà nước được thực hiện trực tuyến là 40,47% (chỉ tiêu 50%); tỷ lệ cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu mở là 13,9% (chỉ tiêu 50%).

M.Q

;
;
.
.
.
.
.