Quận ủy Cẩm Lệ: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ quận. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quận ủy Cẩm Lệ tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: NP
Quận ủy Cẩm Lệ tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: NP

Ban Thường vụ Quận ủy chủ động ban hành Kế hoạch số 15-KH/QU và quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ quận với một số chỉ tiêu chủ yếu hằng năm, đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên.

Ban Thường vụ ban hành nhiều văn bản có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...

Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, quận Cẩm Lệ đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phương thức thanh toán.

Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động như: công khai ngân sách hằng năm của quận theo đúng thông tư của Bộ Tài chính; công khai, minh bạch trong chi tiêu ngân sách, nhất là công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện các chế độ định mức theo quy định; các khoản chi theo chế độ, chính sách cho các đối tượng; công khai tài chính, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân... và tạo điều kiện thực hiện tốt các quyền giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc kê khai tài sản theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2021, 2022 đạt 100% (369 trường hợp) và chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu kê khai tài sản không trung thực hoặc có dư luận về tham nhũng buộc phải xác minh, giải trình. Đi đôi với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Theo đó, Quận ủy Cẩm Lệ đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, 2023. Qua đó thành lập 11 đoàn kiểm tra và 8 đoàn giám sát đối với các địa phương, đơn vị, trong đó có 4 đoàn kiểm tra và 2 đoàn giám sát liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kế hoạch số 15-KH/QU, bảo đảm chỉ tiêu đề ra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU cũng như kế hoạch của Quận ủy tại đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong công tác phối hợp xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ, trên cơ sở quy định của pháp luật, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan tư pháp tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các vụ án tham nhũng, chức vụ. Trong đó, chú trọng ngay từ khâu tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết phù hợp với thực tiễn của quận đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cao được triển khai thực hiện tốt. Nhờ đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên trong việc thực thi công vụ, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, tạo được sự thống nhất trong tư tưởng và hành động từ quận đến cơ sở, đưa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quận Cẩm Lệ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt đối với công tác này. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, Kế hoạch số 15-KH/QU và các quy định mới của Trung ương, như: Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phát hiện, thông tin, phản ánh trung thực, khách quan đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tố cáo tiêu cực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến.

NGUYỄN VĂN HÙNG
Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ

;
;
.
.
.
.
.