Quận ủy Thanh Khê: Chú trọng công tác bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác; người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này trên địa bàn quận, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, giữ vững tình hình an ninh - trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Quận ủy Thanh Khê khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: THANH PHƯƠNG
Quận ủy Thanh Khê khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy luôn xác định phương châm lấy phòng ngừa là trọng tâm; triển khai đồng thời các giải pháp nhằm ngăn chặn, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt, ban hành Kế hoạch 74-KH/QU về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW để lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn quận.

Theo đó, nội dung kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phân công các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phát huy vai trò người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu trong việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW phải gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt các quy định liên quan đến bảo vệ người tố cáo; phải thực hiện công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị để công dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ trong việc tố cáo và bảo vệ người tố cáo; kết hợp với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Quận ủy giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; nâng cao kỷ cương pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, liêm chính, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây là những giải pháp quan trọng để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị quận và nhân dân trong việc tham gia đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, kiến nghị, phản ánh của người dân có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư công dân, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quy định số 07-QĐ/QU về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy, theo đó định kỳ vào ngày 10 hằng tháng Bí thư Quận ủy bố trí thời gian tiếp công dân để nghe phản ánh, kiến nghị của người dân. Định kỳ 2 tuần/lần, Bí thư Quận ủy chủ trì, làm việc với UBND quận, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về tình hình, tiến độ giải quyết đơn thư trên địa bàn quận.

Qua đó, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo đối công tác phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền trong công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên các cấp định kỳ hằng quý tham dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, nắm chắc tình hình trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn trong đó có lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền trong công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo và bảo vệ người tố cáo theo quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức, thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Đây cũng là một trong những giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, đảng viên.

Các giải pháp nêu trên đã góp phần nâng cao sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và người dân trong công phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn quận, giúp cho hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng chặt chẽ. Các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; quy hoạch; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; mua sắm tài sản công... được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được đẩy mạnh, trên cơ sở đó đã giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại quận và góp phần ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng vặt.

Nhìn chung, trong thời gian qua Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy đảng đã quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn quận đảm bảo theo quy định, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay, góp phần xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, giữ vững tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực phấn đấu xây dựng quận Thanh Khê phát triển toàn diện, bền vững.

QUẬN ỦY THANH KHÊ

;
;
.
.
.
.
.