5 năm thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW

Khẳng định vai trò, vị thế của Đà Nẵng

.

Hơn 5 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là thực hiện mục tiêu tổng quát xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên…

Đà Nẵng đang hướng đến trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đà Nẵng đang hướng đến trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đã, đang triển khai hơn 500 nhiệm vụ

Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10-5-2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 18-7-2019 về thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU của Thành ủy và 10 kế hoạch thực hiện các chương trình hành động trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong 525 nhiệm vụ được đề ra trong 10 kế hoạch, đến nay, thành phố đã hoàn thành 113 nhiệm vụ đến hạn (tỷ lệ 21,5%), đang triển khai 390 nhiệm vụ (tỷ lệ 74,3%), trong đó có 234 nhiệm vụ thường xuyên...

Bên cạnh đó, trên cơ sở các định hướng, cơ chế, chính sách của Trung ương đã ban hành, Thành ủy chỉ đạo Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa thành các chủ trương, chính sách bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. UBND thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương lân cận đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm có tính chất liên vùng; trình cấp có thẩm quyền xem xét các quy hoạch, đề án, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thành phố.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 26-NQ/TW tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của thành phố Đà Nẵng đối với sự phát triển của miền Trung và cả nước. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để các cơ quan Trung ương và thành phố Đà Nẵng cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, các chương trình, kế hoạch tạo sự đột phá để phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng và hợp tác phát triển kinh tế nội vùng, liên vùng nói chung.

Theo đó, trong Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 22-3-2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Thành ủy rà soát, lồng ghép một số nhiệm vụ, giải pháp với 12 chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến thành phố như xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô cấp vùng; phát triển thành phố Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu của vùng; phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật của vùng; tập trung nguồn lực phát triển cảng biển Đà Nẵng có tiềm năng thành cảng đặc biệt…

Huy động 52.000 tỷ đồng đầu tư công, khơi thông nguồn lực hơn 50.000 tỷ đồng

Thành phố tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án và thường xuyên phối hợp, kiến nghị với các tổ công tác của Trung ương để tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp về rà soát quy hoạch, cơ sở pháp lý, nghĩa vụ tài chính; triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố huy động và bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn hơn 52.000 tỷ đồng và tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các dự án đầu tư trong thời gian đến với tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng.

Thành phố đã tích cực phối hợp với các địa phương trong vùng duyên hải miền Trung thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác triển khai hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giữa các địa phương, mở rộng hợp tác, liên kết liên vùng miền Trung - Tây Nguyên, nhất là xây dựng các đề án mang tính chất liên vùng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành và triển khai có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TUQN-TUĐN ngày 1-8-2022 về hợp tác phát triển giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Thành phố cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương cụ thể hóa, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW. Đặc biệt, thành phố báo cáo và đăng ký làm việc với các đoàn công tác của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, xem xét kiến nghị các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển thành phố thời gian đến.

Theo đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tại thành phố Đà Nẵng; Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2021/NĐCP ngày 29-3-2021 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2-11-2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ cũng quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện các công trình động lực, trọng điểm có tính chất liên vùng, như dự án bến cảng Liên Chiểu, khu đô thị Đại học Đà Nẵng, nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng... Đây là định hướng, cơ chế, chính sách quan trọng, làm nền tảng, tạo động lực để Đà Nẵng nhanh chóng phục hồi và phát triển hơn trong thời gian đến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TU và khẳng định vai trò, vị thế của thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.