Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư dự án phát triển kinh tế-xã hội

.

ĐNO -  Từ ngày 1-8-2018, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được thành phố hỗ trợ lãi suất. 

Đó là nội dung của Nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trên địa bàn thành phố vừa được HĐND thành phố khóa IX thông qua vào chiều 12-7. 

Theo đó, lĩnh vực đầu tư hỗ trợ lãi suất bao gồm: dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Mức lãi suất hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá mức lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi cuối kỳ) bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố.

Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 5 năm (hỗ trợ hàng năm) kể từ ngày giải ngân lần đầu và không vượt quá thời hạn vay vốn (trong hạn) của chủ đầu tư thể hiện trên hợp đồng tín dụng đối với các tổ chức tài chính – tín dụng cho vay.

Số vốn vay của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng số vốn vay đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng cho 1 dự án vay. Đối với các dự án có yêu cầu mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất trên 50 tỷ đồng, UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

KHA MIÊN

 

;
.
.
.
.
.